هاست اشتراکی لینوکس اروپا

S100

100 مگابایت فضای دیسک
1 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S300

300 مگابایت فضای دیسک
3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S500

500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S1000

1000 مگابایت (1GB) فضای دیسک
10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S2000

2000 مگابایت (2GB) فضای دیسک
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S3000

3000 مگابایت (3GB) فضای دیسک
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S10000

10000 مگابایت (10GB) فضای دیسک
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S4000

4000 مگابایت (4GB) فضای دیسک
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S5000

5000 مگابایت (5GB) فضای دیسک
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S20000

20000 مگابایت (20GB) فضای دیسک
200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود

S30000

30000 مگابایت (30GB) فضای دیسک
300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود