هاست اشتراکی لینوکس ایران

S100

100 مگابایت فضای دیسک
1 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S300

300 مگابایت فضای دیسک
3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S500

500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S1000

1000 مگابایت (1GB) فضای دیسک
10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S2000

2000 مگابایت (2GB) فضای دیسک
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S3000

3000 مگابایت (3GB) فضای دیسک
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S10000

10000 مگابایت (10GB) فضای دیسک
100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S4000

4000 مگابایت (4GB) فضای دیسک
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)

S5000

5000 مگابایت (5GB) فضای دیسک
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر پارس آنلاین (تهران)