هاست اشتراکی لینوکس آلمان

S100

100 مگابایت فضای دیسک
1 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S300

300 مگابایت فضای دیسک
3 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S500

500 مگابایت فضای دیسک
5 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S1000

1000 مگابایت (1GB) فضای دیسک
10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S2000

2000 مگابایت (2GB) فضای دیسک
20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S3000

3000 مگابایت (3GB) فضای دیسک
30 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S4000

4000 مگابایت (4GB) فضای دیسک
40 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان

S5000

5000 مگابایت (5GB) فضای دیسک
50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
Parked Domain نامحدود
Sub domain نامحدود
Email account نامحدود
MySQL نامحدود
دیتاسنتر Hetzner آلمان